Facebook
İnstagram
Çelik Kapı Ankara
Çelik Kapý çeþitleri için bize ulaþýn...Laminat çeþitleri için bize ulaþýn...Mutfak Dolabý çeþitleri için bize ulaþýn...Bina Kapýsý Ýçin Bize Ulaþýn
ONLINE ILETISIMBİZDEN HABERLER
Saray Çelik Kapý Yeni Þubesi Ýle Hizmetinizde
Saray Çelik Kapý Yeni Þubesi Ýle Hizmetinizde
[Haberin Devami]
Saray Çelik Kapý 23. Yaþýný Kutluyor. .
Saray Çelik Kapý 23. Yaþýný Kutluyor. . 1996 yýlýndan dan beri Ankaranýn tüm Ýlçe ve Semtlerine hizmet veren Saray Çelik Kapý 23. Yaþýný kutlamaya hazýrlanýyor.
[Haberin Devami]
Mantolama da Þok Kampanya!
Faaliyetlerimiz. .
Akyurt 148 Çelik Kapý Montajý. .
[Haberin Devami]
Faaliyetlerimiz. .
Etimeskutta 58 Çelik Kapý Montajýmýz. .
[Haberin Devami]
Dýþ Cephe Tadilat Tamirat
Dýþ Cephe Tadilat Tamirat Yapýmý
[Haberin Devami]
Ümitköy 19 Çelik Kapý Yenilemesi
Ümitköy Çelik Kapý Yenilemesi
[Haberin Devami]
Faaliyetlerimiz. .
Yenikentte 130 Çelik Kapý Montajý. .
[Haberin Devami]
DÖVIZ KURU
Alis
Satis  
USD
EUR
GBP
HAVA DURUMU
ANKARA IÇIN HAVA DURUMU

ISTATISTIKLER
ToplamÇogul
2060703
Aktif Ziyaretçi
1
Dün Tekil
94
Bugün Tekil
80
Toplam Tekil
37856
IP : 44.220.44.148
HABERDAR ET


Laminat

Laminat ürün çeþitleri için lütfen bizimler irtibata geçiniz...

Camsan

Çeþitlerimiz Aþaðýda Olduðu Gibidir Daha Fazla Bilgi Edinmek Ýçin Firmamýzý Arayýnýz. .


Laminat parke ler, masif parke nin uzun süre dayanýklý kalmasý ve kolay montaj gibi özelliklerine sahiptir. Laminat parke ler antre, hol, mutfak, yaþam mekanlarý, sahne zeminleri, iþyerleri, fuar alanlarý ve hatta banyo gibi ýslak zeminlerde rahatlýkla kullanýlmaktadýr. Masif parke ler evcil hayvanlarýn çamurlu ayaklarýndan, üzerine dökülen sývýdan ve kumdan etkilenirken, laminat parke ler trafiði yoðun mekanlarda bile kullanýlabilme ayrýcalýðýna sahiptir. Laminat parke ; melamin esaslý dekoratif kaðýt, alüminyum oksitli örtü tabakasý, rutubete dayanýklý taþýyýcý öz (HDF, liflevha ve bunlarýn tutkalla yapýþtýrýlmýþ türevleri) ve özün alt tarafýna yapýþtýrýlmýþ gerilmeleri dengeleyecek bir balans tabakasýndan oluþmaktadýr Lamba ve zývana parke nin öz kýsmýnda yer almaktadýr.

Laminat parke nin iki tipi mevcuttur; direkt basýnçlý laminat parke (DPL) ve yüksek basýnlý laminat parke (HPL). Bunlar arasýndaki fark tabakalarýn özel baðlanma biçiminden kaynaklanmaktadýr. Direk basýnçlý laminat pake temelde bir basamaklý bir iþlemdir. Tüm tabakalar basýnç ve sýcaklýk uygulanarak melamin reçinesinin eritilmesi ile direkt olarak öze preslenir. Buna mukabil yüksek basýnlý laminat parke de, iki basamaklý presleme iþlemi uygulanýr. Önce kraft kaðýt tipindeki yapraklar dekor kaðýdý ile birlikte tutkallanýp preslenir. Daha sonra elde edilen tabaka ile öz kýsmý basýnç altýnda preslenir.
Laminat parke lerin her iki tipinin de yüzeyi çok yoðun olduðu için; çizilme, çarpma, güneþ ýþýðý solmasý ve hatta sigara yanmalarýna karþý oldukça dayanýklýdýr.
Laminat parke ler mevcut zemin üzerine lamba zývana ile birbirine baðlanan bir döþeme sistemi ile uygulanýr. Kontrplak, boton zemin, vinil döþeme, masif parke ve diðer düz sert yüzeylerin üzerine polietilen þilte katmaný ile yüzer sistem olarak uygulanýr.

Her bir laminat parke imalatçýsýnýn kendine özgü montaj prosedürü mevcuttur. Ancak birbirleri arasýnda az da olsa kabul ettikleri birkaç ortak nokta bulunmaktadýr. Bunlar; parke lerin tamamýnýn zemine temas edebilmesi için zeminin düzgün olmasýnýn gerekliliði, zeminin düzgünlüðünün kontrol edilmesinde metrede 0.3 mm lik mastar yüksekliðinin esas alýnmasý, parke nin kanar duvara temas etmemesi veya çok yakýn olmamasý gibi noktalardýr
Laminat parke lerin en büyük avantajlarýndan biri yüzeylerinin rutubet tutmamalarýdýr. Ancak parke nin öz kýsmýna rutubet ulaþmasý durumunda zararlar oluþabilmektedir.
Yüzeye dökülen sývýnýn öze ulaþma riski daima vardýr. Laminat parke ler masif parke ler gibi birkaç yýlda bir zýmparalama ve yeniden vernikleme gerektirmez. Rutin temizleme iþlemleri mümkün olduðu kadar az nemli bir bez ile veya vakum sistemi ile gerçekleþtirilmelidir.
Laminat parke lerin tamir iþlemleri masif parke den çok daha kolaydýr. Ancak tamir iþlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr.

Laminat parke lerin üzerinde aþýrý derecede yürünmesi, ayakkabý altýndaki kum ve çakýl parçalarýn bulunmasý parke yüzeyinin aþýnmasýna ve renk tonu farklýlýðýna sebep olur. Parke yüzeylerinde temizlik iþlemi esnasýnda çizilmelere sebebiyet vermemek için saf sirke veya ýlýk su ile ýslatýlarak sýkýlmýþ bir bez kullanýlmalý, nemli bez temizliðini kuru bez takip etmelidir. Kuru bezi yere býrakýp üzerine diz veya elle baský yapýlmamalý bunu yerine iplik veya bez parçalarýndan yapýlmýþ ve sýrýða baðlanmýþ toz bezi kullanýlmalýdýr.
Kesinlikle deterjan kullanýlmamalýdýr. Kullanýlmasý durumunda geride artýk madde býraktýklarýndan dolayý daha sonraki temizliklerde yüzeyin aþýnmasýna sebep olmaktadýrlar.
Yapýþkan lekeler kuru havlu veya kuru bezle silinmelidir. Gerekirse asetonlu bez ile de silinebilir.
Dýþ kapýnýn önüne tozlarý ve kum parçalarýný toplayarak içeri girmesini önlemek için paspas yerleþtirilmelidir. Ýçeri girilen ayakkabýlarýn altýnda çivi ve benzeri çizici malzemelerin olmamasýna özen gösterilmelidir.
Aðýr mobilya ayaklarýnýn altý sürtünmeyi azaltacak malzeme ile kaplanmalýdýr.
Oda içerisinde aðýr malzemelerin taþýnmasýnda dikkatli olunmalýdýr.
Asla wax, yað veya vernik kullanýlmamalýdýr. Zýmparalama iþlemi yapýlmamalýdýr.
Çivi verniklerini, sigara yanýklarýný, katran ve boyalarý temizlemek için aseton kullanýlmalýdýr.
Kumaþ kaplý mobilyalarda görünmeyen alt kýsýmlarda kumaþ mobilyaya zýmba veya metallerle tutturulmuþ olabilir. Bu durumda zýmba veya metal baðlantýlar zeminde çizilmelere sebebiyet verebilir.
Laminat parke döþenen odalar özellikle pencerelerde çift cam söz konusu olduðunda uzun süreli kapalý býrakýlmamalýdýr.
Tatil dönemlerinde oda içerisindeki bitki saksýlarýna fazla su býrakýp gidilmemelidir.
Bitki saksýlarýna gerektiðinden fazla su dökülerek suyun saksý altlýðýndan taþmasý önlenmelidir.
Kalorifer peteklerinden ve kýþ aylarýnda camlardan sýzan sulara dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alýnmalýdýr.
Laminat parke lerin altýnda kullanýlan polietilen þilte ve benzeri malzemelerin gerektiðinden fazla kalýn kullanýlmasý aþýrý esnemelere yol açabilmektedir.

Moonloc
Nevstar


İletişim Bilgileri

Saray Çelik Kapi
Merkez: Dikmen Caddesi 244/2 Çankaya/Ankara
Mail : info@celikkapiankara.web.tr

Tel
Gsm1
Gsm2

:
:
:
0312 482 93 94
0532 208 21 22
0535 335 65 73

İletişim Formu

Ad Soyad Mesajınız
E-mail
Telefon
Firma
Design By :