Facebook
İnstagram
Çelik Kapı Ankara
Çelik Kapý çeþitleri için bize ulaþýn...Laminat çeþitleri için bize ulaþýn...Mutfak Dolabý çeþitleri için bize ulaþýn...Bina Kapýsý Ýçin Bize Ulaþýn
ONLINE ILETISIMBİZDEN HABERLER
Saray Çelik Kapý Yeni Þubesi Ýle Hizmetinizde
Saray Çelik Kapý Yeni Þubesi Ýle Hizmetinizde
[Haberin Devami]
Saray Çelik Kapý 23. Yaþýný Kutluyor. .
Saray Çelik Kapý 23. Yaþýný Kutluyor. . 1996 yýlýndan dan beri Ankaranýn tüm Ýlçe ve Semtlerine hizmet veren Saray Çelik Kapý 23. Yaþýný kutlamaya hazýrlanýyor.
[Haberin Devami]
Mantolama da Þok Kampanya!
Faaliyetlerimiz. .
Akyurt 148 Çelik Kapý Montajý. .
[Haberin Devami]
Faaliyetlerimiz. .
Etimeskutta 58 Çelik Kapý Montajýmýz. .
[Haberin Devami]
Dýþ Cephe Tadilat Tamirat
Dýþ Cephe Tadilat Tamirat Yapýmý
[Haberin Devami]
Ümitköy 19 Çelik Kapý Yenilemesi
Ümitköy Çelik Kapý Yenilemesi
[Haberin Devami]
Faaliyetlerimiz. .
Yenikentte 130 Çelik Kapý Montajý. .
[Haberin Devami]
DÖVIZ KURU
Alis
Satis  
USD
EUR
GBP
HAVA DURUMU
ANKARA IÇIN HAVA DURUMU

ISTATISTIKLER
ToplamÇogul
2060679
Aktif Ziyaretçi
2
Dün Tekil
94
Bugün Tekil
80
Toplam Tekil
37856
IP : 44.220.44.148
HABERDAR ET


Dikmende Mantolama

Mantolama Yapým Aþamasý;

1-YÜZEY KONTROLÜ

Mantolama ( Isý Yalýtým ) uygulamasýna baþlamadan önce mantolama yapýlacak yüzeyler dikkatlice incelenmelidir.

Yüzeyde oluþmuþ veya oluþmaya baþlamýþ kabarmalar dikkatlice kazýnmalýdýr. Kazýnan bölümler sýradan sývalarla doldurulmamalý , özel tamir harçlarý kullanýlmalýdýr.  Cephede oluþan kýlcal çatlaklar ise 'v' þeklinde geniþletilmeli ve özel tamir harçlarýyla çatlamýþ bölümler onarýlmalýdýr.

Yüzeyde demir donatýlar gözüküyorsa önce demir donatýlara antipas uygulanmalý sonra üzeri kuvvetli yapýþma özelliði olan özel dolgu malzemeleriyle kapatýlmalýdýr.

2-ÝSKELE SÝSTEMÝ

Mantolama uygulamýsý sýrasýnda tüm cephe boyunca yanal bir çalýþma yapýlacaðýndan asma iskele kullanýlmasý uygun deðildir. Zorunlu durumlar haricinde mantolama profil boru iskelelerle yapýlmalýdýr.

Ýskele kurulumu sýrasýnda yardýmcý malzeme olarak taþ, tahta vb. çalýþma güvenliði tehlikeye atacak malzemeler kullanýlmamalýdýr. Ýskele yükseklik ayarý için özel olarak üretilmiþ alt ayar milleri kullanýlmalýdýr.

Ýskelenin duvara güvenli bir þekilde montajý için ise yine özel olarak üretilmiþ rijit baðalantý elemanlarý ve çelik dübeller kullanýlmalýdýr.

3-ISI YALITIM LEVHALARININ YAPIÞTIRILMASI

Kullanýlacak ýsý yalýtým yapýþtýrma harcý düþük devirli karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlarak hazýrlanmalýdýr. Elle karýþtýrma ile gerekli homojen karýþým elde edilemeyeceðinden mutlak suretle düþük devirli karýþtýrýcýlar kullanýlmalýdýr.

Levhalar iki farklý þekilde yapýþtýrýlabilir ;

  1. Çelik mala ile levhanýn kenarý boyunca yapýþtýrma harcý sürülür ve levhanýn orta kýsýmlarýna iki adet yumruk büyüklüðünde nokta yapýþtýrma harcý uygulanýr.
  2. Yapýþtýrma harcý diþli çelik mala ile tüm levha yüzeyini kaplayacak þekilde uygulanýr.

4-ISI YALITIM LEVHALARININ DÖÞENMESÝ

Isý yalýtým levhalarýnýn döþenmesine baþlamadan önce uygulama yapýlacak yüzeyin en alt kýsmýna su basman profilleri yerleþtirilmeli ve cephe teraziye alýnmalýdýr.

Isý yalýtým levhalarý uygulama yüzeyinin alt kýsmýndan baþlanarak yukarýya doðru þaþýrtmalý olarak döþenmelidir. Cephelerin birleþtiði köþelerde de gerekli þaþýrtma yapýlmalý ve uygulama bütünlüðü saðlanmalýdýr.

Isý Yalýtým levhalarý döþenirken yüzeyin düzlüðü yanal olarak sürekli kontrol edilmeli, gerekli durumlarda levhalar traþlanarak düz bir satýh oluþturulmalýdýr.

5-ISI YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESÝ

Cepheye yapýþtýrýlan ýsý yalýtým levhalarý yapýþtýrma iþleminin üzerinden en az 1 gün geçtikten sonra cepheye dübellenmelidir. 

Uygun dübel türü ve büyüklüðü ;  uygulama yapýlan yüzeyin türüne ve kullanýlacak ýsý yalýtým levhasýnýn kalýnlýðýna göre çeþitlilik göstermektedir. Saðlanacak dayaným ancak uygun dübelin seçilmesiyle mümkün olacaktýr.

Dübel uygulama þekli ve kullanýlacak dübel sayýsý ilgili þartnamelerde belirtildiði þekilde olmalýdýr.

6-KÖÞELERÝN OLUÞTURULMASI

Dübelleme iþlemi sonrasý tüm köþelere pvc veya alüminyumdan mamul köþe profilleri monte edilir.  Köþelerin teþkilinde mutlaka köþe profilleri kullanýlmalýdýr.

Köþe profili olarak fileli köþe profili kullanýlmasý iþçilik hatalarýnýn en aza indirgenmesi bakýmýndan önemlidir.

Köþe profili olarak filesiz alüminyum köþe profili tercih edilmesi durumunda ; paslanmaz niteliklere sahip malzemeden imal edilmiþ olmasýna ve mutlaka donatý filesinin köþe profilini saracak þekilde monte edilmesine dikkat edilmelidir .

7-ISI YALITIM SIVASI VE DONATI FÝLESÝ

Köþe profillerinin montajýndan sonra uygulama yapýlacak tüm yüzeylere çelik mala ile ýsý yalýtým levhasý sýva harcý çekilir. Ýlk kat sývasý henüz ýslakken donatý filesi sýva içerisine gömülür. File birleþim yerlerinde minimum 10 cm bindirme yapýlmasý gerekmektedir.

Filenin ilk kat sýva üzerine serilmesini takiben ikinci kat sýva uygulanarak düz bir satýh elde edilir.

File olarak ýsý yalýtým þartnamesinin þart koþtuðu niteliklere sahip donatý filelerinin kullanýlmasý, uzun süreli sýva dayanýmýnýn saðlanmasý açýsýndan önemlidir.

8-DEKORATÝF KAPLAMA ASTARI VE DEKORATÝF KAPLAMA

Sývasý tamamlanan yüzeylere yeterli kuruma süresini takiben aderans artýrýcý dekoratif kaplama astarý uygulanmalýdýr. Astarýn kurumasýnýndan sonra dekoratif kaplama uygulamasýna geçilebilir.

Dekoratif kaplama harcý çelik mala ile yüzeye uygulanýr ve plastik mala ile desen verilir. Güzel bir desenin iþinde uzman ustalarýn elinden çýkabileceði unutulmamalýdýr.

Dekoratif kaplama cepheye verdiði güzel görünümün yanýnda cephede oluþabilecek kýlcal çatlaklarý engellemesi bakýmýndan da önemlidir.

Yaðmurlu havalarda, direk güneþ ýþýðýnýn cepheye geldiði durumlarda ve çok soðuk havalarda uygulanmasýnýn yapýlmasý görünüm kalitesini düþürmektedir.

9-BOYAMA

Dekoratif kaplama renkli olarak doðrudan uygulanabileceði gibi sonradan da renklendirilebilir. Genellikle beyaz dekoratif kaplama üzerine silikon esaslý boya yapýlarak istenilen cephe renginin elde edilmesi daha ekonomik olduðundan tercih edilmektedir.

Boya olarak kaliteli bir boya kullanýlmasý iþin görünüm kalitesini direk olarak etkilemektedir.

Boyanýn, boya üreticisinin belirlediði karýþým þartlarýna baðlý kalýnarak hazýrlanmasý ve yine boya üreticisinin tavsiye ettiði uygulama koþullarýna göre yapýlmasý uzun süreli renk dayanýmý açýsýndan önemlidir.

10-ÝSKELE DEMONTAJI

Mantolama uygulamasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan son kontroller yapýlarak iskele söküm aþamasýna geçilmelidir.

Ýskele montajý sýrasýnda kullanýlan rijit baðlantý elemanlarý sökülmeli ve baðlantý elemanlarýnýn içine girdiði delikler mastik ile doldurulmalýdýr. Uygulamanýn ardýndan mastik kuruyana kadar beklenmeli , mastiðin kuruduðundan emin olduktan sonra mastik üzeri boyanmalýdýr.


Anahtar Kelimeler : Dikmende Mantolma,Ýlker Mantolama,Boya,Alçý,Sýva

İletişim Bilgileri

Saray Çelik Kapi
Merkez: Dikmen Caddesi 244/2 Çankaya/Ankara
Mail : info@celikkapiankara.web.tr

Tel
Gsm1
Gsm2

:
:
:
0312 482 93 94
0532 208 21 22
0535 335 65 73

İletişim Formu

Ad Soyad Mesajınız
E-mail
Telefon
Firma
Design By :